Emancipatiebeleid Rijksoverheid
   
  Kamerstukken
 
Het is - gelukkig - ondoenlijk om alle "emancipatierelevante" Kamerstukken te documenteren. Op deze site proberen we dat in elk geval niet. We beperken ons tot een aantal dossiers en verwijzen voor het overige naar de sites www.overheid.nl en Parlando waar zonder moeite in korte tijd veel nuttigs kan worden gevonden.
Dossiers op nummer
  • Blauwe links: dossiers waarvan in beginsel alle stukken hier online staan
  • Grijze tekst: dossiers waarvan we hier alleen het bestaan signaleren. Zoek hiervoor op www.overheid.nl
28187 Implementatie van richtlijnen inzake gelijke behandeling
28170 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
28169 Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
28100 Goedkeuring van Protocol 12 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
28027 Verlenging van de Wet inzake Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs (de WEV)
28009 Emancipatiebeleid 2002
27853 (Plan van aanpak) Herintredende vrouwen
27792 Verhoging strafmaat bij structurele vormen van discriminatie
27411 Emancipatiebeleid 2001
27400 - XV (Begroting) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001
27400 - VI (Begroting) Justitie 2001; enkele emancipatierelevante stukken
27269 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang van uitkeringsgerechtigden
27256 Aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht
27208 Invoeringswet arbeid en zorg
27207 Wet arbeid en zorg
27185 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn 

[wetsvoorstel aanvaard]
27111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid
27099 Plan van aanpak gelijke beloning
27084 Wijziging van de titels 6 en 8 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)
27074 Overerving van adeldom in de vrouwelijke lijn. Initiatief-wetsvoorstel van de leden Van Wijmen en Ross-Van Dorp
27061 Meerjarenprogramma emancipatiebeleid
27049 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding
27026 Bewijslast bij discriminatie op grond van geslacht
27017 Homo- en lesbisch emancipatiebeleid
26880 Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid (ingetrokken; zie thans bij 28170)
26814 Emancipatiebeleid 2000
26711 Wetsvoorstel artikel 2b PSW (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
26673 Adoptie door personen van gelijk geslacht
26672 Wet openstelling huwelijk
26587 Beleidsnota Kinderopvang
26447 Arbeid en zorg
26206 Emancipatiebeleid 1999
26119 Emancipatienota Justitie 2000+
25938 Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving
25893 Uitvoering Vrouwenverdrag
25631 Emancipatie-ondersteuningsbeleid
25606 Emancipatiebeleid 1998
25437 Opheffing algemeen bordeelverbod
25436 Beleidsbrief Emancipatie Defensie
25006 Emancipatiebeleid 1997
24795 LNV-Emancipatiebeleid tot 2000
21501-26 Gelijke Kansen Raad
21501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (vooralsnog alleen stukken m.b.t. antidiscriminatiedossier)

Niet-dossierstukken

Niet-dossierstukken Vaste Commissie SZW, 2000-2001
Niet-dossierstukken Vaste Commissie SZW, 1999-2000