Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag (januari 2000)

De volgende tekst is goeddeels ontleend aan de nieuwsrubriek op de site van E-Quality


Op 18 december 1979 kwam tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het "Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen" (CEDAW) tot stand. 
Dit verdrag - in Nederland meestal aangeduid als "het (VN-)Vrouwenverdrag" - verplicht de lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen en op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied beleid en wetgeving tot stand te brengen om te verzekeren dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen worden gewaarborgd.

De Nederlandse regering moet regelmatig aan het Verdragsscomité van CEDAW rapporteren hoever zij is met de uitvoering van het Vrouwenverdrag in Nederland. Daarnaast stellen Nederlandse NGO’s een zgn. schaduwrapport op, zodat CEDAW deze met het officiële regeringsrapport kan vergelijken.

Eind juni 2001 behandelt CEDAW de tweede en derde Nederlandse rapportage, welke resp. in 1998 en 2000 verschenen.

  • De tweede Nederlandse rapportage is niet online, maar de Nederlandse en Engelse tekst zijn kosteloos (maar uitsluitend op schriftelijke aanvraag) te verkrijgen bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van SZW, postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

  • De derde Nederlandse rapportage is wel online: zie dossier 013 van emancipatie.nl .

Naar aanleiding van deze twee rapporten is in opdracht van E-Quality een gebundeld 2e en 3e NGO-schaduwrapport opgesteld, getiteld: Defective Acceleration: the Dutch Emancipation Policy, waarin opgenomen een lijst met NGO’s die hieraan hebben bijgedragen en die het schaduwrapport onderschrijven.

De auteur van het schaduwrapport, mw. mr. R. Holtmaat, zal begin februari 2001 bij de voorbereidende vergadering van CEDAW aanwezig zijn om de standpunten van de Nederlandse NGO’s toe te lichten.

Om te bepalen welke thema’s prioriteit verdienen, organiseert het HOM, met ondersteuning van E-Quality, op 1 februari a.s. een bijeenkomst in het Vrouwenhuis te Amsterdam. 

  • Voor bijzonderheden over tijd en plaats van deze voorbereidingsbijeenkomst: zie hier voor een bericht op het prikbord van het Vrouwenplein.

Belangstellenden kunnen voor informatie contact opnemen met het HOM, e-mail: hom@hom.nl