27207 Wet arbeid en zorg

Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Index
  Aktueel

Door tijdgebrek hebben wij deze pagina nog niet kunnen bijwerken, maar zie:

    Fatos Ipek-Demir: Wet Arbeid en Zorg nog niet af (site E-Quality, 10 juli 2001)
  Verlofregelingen voor werknemers uitgebreid (ANP-bericht, 18 april 2001)
  Tweede Kamer aanvaardt Wet arbeid en zorg (persbericht Ministerie van SZW, 18 april 2001) 
  Nancy Dankers: Teleurstellend  gebrek aan inzet van PvdA bij debat zorgverlof (CDA, Tweede-Kamerfractie, 12 april 2001).
  Zie de derde en vierde nota van wijziging ( 9 april 2001)
  Coalitie eens over regelingen zorgverlof (ANP-bericht, 5 april 2001).
 
PvdA-fractie tevreden met compromisvoorstel Wet arbeid en zorg (PvdA, 5 april 2001)
  Kabinet buigt zich opnieuw over zorgverlof (ANP-bericht, 28 maart 2001)
  Samenvatting
  Voorstel voor een Wet Arbeid en Zorg, waarin verschillende verlofregelingen worden gebundeld en op elkaar afgestemd. Het wetsvoorstel is een uitwerking van de voorstellen uit het nader kabinetsstandpunt over de nota "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg". Doel van de wet is de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, zodat het voor mannen en vrouwen aantrekkelijk wordt te (blijven) werken.
Het voorstel voor de Wet arbeid en zorg omvat een regeling voor het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en het recht op drie weken betaald adoptieverlof voor beide adoptie-ouders. Een wetsvoorstel hiervoor is al eerder door de ministerraad aanvaard en wordt nu samengevoegd met andere voorstellen zoals het recht op maximaal tien dagen betaald zorgverlof per jaar en het recht op twee dagen betaald kraamverlof voor partners. Daarnaast worden een aantal bestaande verlofregelingen overgeheveld naar de Wet arbeid en zorg, zoals de regeling voor ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof en politiek verlof.
Bovendien is de Wet financiering loopbaanonderbreking in het voorstel voor de Wet arbeid en zorg opgenomen.
  Zie ook persbericht Nieuwe en bestaande verlofregelingen in Wet arbeid en zorg (persbericht Ministerie van SZW, 27 juni 2000)
  Kamerstukken
  Dit onderdeel wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
 

 

  nr. 50 Derde nota van wijziging
  nr. 49 [Nog niet online]
  nr. 48   Brief staatssecretaris over de verlofspaarregeling in de metaalsector
  nr. 47   Gewijzigd amendement over de mogelijkheid het recht op adoptieverlof twee weken vůůr de feitelijke opneming ter adoptie te laten ingaan
  nr. 46

15-3-2001

Brief staatssecretaris met toegezegde ramingen bij amendement nummer 12 (laten vervallen vervangingsvereiste Finlo voor type verlofganger)
  nr. 45   Gewijzigd amendement inzake schrappen mogelijkheid alsnog beŽindigen verlof op verzoek werkgever (na eenmaal zonder bezwaar verlenen)
  nr. 44   Gewijzigd amendement inzake vergroting ruimte voor afspraken op maat over betreffende verlofregelingen
  nr. 43

14-3-2001

Tweede nota van wijziging inzake o.a. het in meer perioden opsplitsen van het ouderschapsverlof
  nr. 42   Motie i.v.m. onderzoek mogelijkheden voor uitbreiden doelgroep voor kortdurend zorgverlof (keuzekaart)
  nr. 41   Motie i.v.m. onderzoek naar mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering
  nr. 40   Gewijzigd amendement inzake wettelijk recht op loondoorbetaling bij ouderschapsverlof ter hoogte wettelijk minimumloon
  nr. 39   Subamendement i.v.m. reikwijdte kraamverlof ten behoeve van een bevalling van de partner
  nr. 38 Motie i.v.m. financiering collectieve deel langdurig zorgverlof via (gedereguleerde) persoonsgebonden budget (PGB)
  nr. 37 Motie i.v.m. verhoging loonkostenruimte collectieve sector ter compensatie boven-evenredige uitgaven tiendaags zorgverlof
  nr. 36 Motie i.v.m. randvoorwaarden bij vormgeving langdurend zorgverlof
  nr. 35 Gewijzigd amendement over uitbreiding van het kraamverlof van 2 naar 5 dagen
  nr. 34 Gewijzigd amendement over het recht op kraamverlof van vijf dagen bij geboorte van een tweede kind of een volgende
  nr. 33 Gewijzigd amendement om het adoptieverlof ook te laten gelden voor pleegouders als zij in dezelfde positie verkeren als adoptiefouders
  nr. 32 Gewijzigd amendement om het adoptieverlof uit te breiden van 3 weken naar 4 weken verlof per ouder
  nr. 31 Amendement i.v.m. introductie betaald recht op verlengd kraamverlof om hechting partner met het kind te vergroten
  nr. 30 Amendement i.v.m. verlenging adoptieverlof ten behoeve van adoptie in het buitenland met drie weken
  nr. 29 Amendement i.v.m. uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 naar 20 weken
  nr. 28 13-3-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel over verlofrecht voor pleegouders
  nr. 27 13-3-2001 Amendement Dankers en Van Middelkoop over wet arbeid en zorg en titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek
  nr. 26 13-3-2001 Amendement Van Gent over anti-cumulatiebepalingen
  nr. 25 13-3-2001 Amendement Van Gent over kortdurend zorgverlof
  nr. 24 13-3-2001 Amendement Van Gent over kraamverlof
  nr. 23 13-3-2001 Gewijzigd amendement Bussemaker en Schimmel over het aantal uren waarvoor een vervanger moet worden aangesteld
  nr. 22 12-3-2001 Amendement Van der Staaij over adoptieverlof bij interlandelijke adoptie
  nr. 21 12-3-2001 Amendement Van der Staaij over adoptieverlof
  nr. 20 12-3-2001 Amendement Van Middelkoop over kraamverlof
  nr. 19 12-3-2001 Amendement Van Middelkoop over de mogelijkheid dat verlof door de werrkgever wordt geweigerd
  nr. 18 12-3-2001 Amendement De Wit over de loondoorbetaling bij ouderschapsverlof
  nr. 17 12-3-2001 Amendement De Wit over ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders
  nr. 16 6-3-2001 Amendement Dankers inzake politiek verlof
  nr. 15 6-3-2001 Amendement Dankers over uitbreiding ouderschapsverlof
  nr. 14 6-3-2001 Amendement ÷rgŁ over het geven van meer ruimte aan de sociale partners om afspraken op maat over verlofregelingen te maken
  nr. 13 5-3-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel inzake het aantal uren waarvoor een vervanger wordt aangesteld
  nr. 12 27-2-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel over uitbreiding van de mogelijkheid om verlof op te nemen naar situaties bij ernstige of levensbedreigende ziekte

  Zie hierover ook: brief Staatssecretaris Verstand aan Tweede Kamer, met raming uitgaven bij aanvaarding amendement nr. 12 (Ministerie van SZW, OfficiŽle publicaties, 15 maart 2001), later gedrukt als stuk nr. 46.

  nr. 11 27-2-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel om geen maximum te stellen aan het aantal herintreders dat verlofgangers mag vervangen
  nr. 10 27-2-2001 Amendement Bussemaker en Schimmel over uitbreiding mogelijkheden om kortdurend verlof op te nemen bij ziekte van uitwonende kinderen en (schoon)ouders
  nr. 9 27-2-2001 Amendement Schimmel en Bussemaker om het aantal verlofdagen voor alleenstaande ouders uit te breiden naar maximaal 15 dagen per jaar
  nr. 8 27-2-2001 Amendement Schimmel en Bussemaker om het kraamverlof uit te breiden van 2 dagen naar 5 dagen verlof
  nr. 7 27-2-2001 Amendement Schimmel en Bussemaker om het adoptieverlof uit te breiden van 3 weken naar 5 weken verlof per ouder
  nr. 6 10-1-2001 Nota van wijziging
  nr. 5 10-1-2001 Nota naar aanleiding van het verslag
  nr. 4 25-10-2000 Verslag
  nr. 3 27-6-2000 Memorie van toelichting
  nr. 1-2 27-6-2000 Koninklijke Boodschap en voorstel van wet
  A 23-5-2000
23-6-2000
Advies Raad van State
Nader Rapport
  Voorstel voor Invoeringswet (27208)
  De consequenties van aanvaarding van de Wet Arbeid en Zorg worden geregeld via een Invoeringswet. Zie het voorstel daarvoor en de memorie van toelichting. Voor latere stukken: zie www.overheid.nl, zoek op OfficiŽle publikaties op dossiernummer 27208.
  Perspublicaties en maatschappelijke reacties
Zie de nieuwsrubriek van www.emancipatie.nl , waarin regelmatig publicaties worden vermeld die betrekking hebben op de onderwerpen die door dit wetsvoorstel worden bestreken. Hieronder vermelden we alleen berichten die zeer direct op het wetsvoorstel zelf ingaan.
5 november 2001
begin november 2001
10 juli 2001
18 april 2001
12 april 2001
5 april 2001
29 maart 2001
28 maart 2001
20 maart 2001
19 maart 2001
17 maart 2001
16 maart 2001
15 maart 2001
11114 maart 2001
13 maart 2001
12 maart 2001
10 maart 2001
8 maart 2001
7 maart 2001
5-6 maart 2001
22 februari 2001
17 februari 2001
16 februari 2001
8 februari 2001
10 januari 2001
december
  • berichten worden nog verzameld
november
  • berichten worden nog verzameld
oktober
  • overige berichten worden nog verzameld
5 oktober 2000
juli 2000
15 maart 2000
  • E. Nobis en R. Timmer: "Ik wil een nieuwe norm neerzetten". Interview met Staatssecretaris Verstand over haar ambities met de Wet Arbeid en Zorg (Financieel Dagblad, 15 maart 2000)
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl