Vierde Wereldvrouwenconferentie


Hoofdstuk I

TAAKSTELLING

1. Het Slotdocument is een plan om de positie van vrouwen te versterken. Het is bedoeld om de uitvoering van de Toekomstgerichte StrategieŽn voor de verbetering van de positie van vrouwen[1] van Nairobi te versnellen en alle belemmeringen voor actieve participatie van vrouwen in alle sectoren van het openbare en particuliere leven weg te nemen door middel van een volledig en gelijk aandeel in de economische, sociale, culturele en politieke besluitvorming. Dit betekent dat het principe van verdeling van macht en verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen thuis, op de werkplek en in breder nationaal en internationaal verband als beginsel moet worden vastgesteld. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een kwestie van mensenrechten en een voorwaarde voor sociale rechtvaardigheid en vormt tevens een noodzakelijk en fundamenteel vereiste voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Een veranderd partnerschap, op basis van gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling waarin de mens centraal staat. Niet-aflatende inzet is essentieel, zodat vrouwen en mannen kunnen samenwerken ten behoeve van zichzelf, hun kinderen en de samenleving om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

2. Het Slotdocument bevestigt opnieuw het fundamentele principe dat is neergelegd in de Verklaring en het Actieprogramma van Wenen[2], aangenomen door de Wereldconferentie Mensenrechten, dat de mensenrechten van vrouwen en meisjes een onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar deel uitmaken van de universele mensenrechten. Als Actieplan tracht het Slotdocument het volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle vrouwen gedurende hun hele leven te bevorderen en te beschermen.

3. Het Slotdocument legt er de nadruk op dat vrouwen een aantal punten van zorg delen, die uitsluitend kunnen worden aangevat door nauw samen te werken met mannen om het gemeenschappelijke doel van gelijkheid van seksen overal ter wereld te bereiken. Het eerbiedigt en waardeert dat de situaties en omstandigheden waarin vrouwen zich bevinden, zeer uiteenlopen en erkent dat er vrouwen zijn die bij het verwerven van empowerment op specifieke belemmeringen stuiten.

4. Het Slotdocument verlangt onmiddellijke en gecoŲrdineerde actie van iedereen om een vredige, rechtvaardige en menselijke wereld te creŽren, op basis van mensenrechten en fundamentele vrijheden, met inbegrip van het beginsel van gelijkheid voor alle mensen van alle leeftijden en van elke levenswandel en hiertoe erkent het dat brede, aanhoudende economische groei in de context van duurzame ontwikkeling noodzakelijk is om sociale ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid mogelijk te maken.

5. Om het Slotdocument tot een succes te maken, is een grote inzet van regeringen, internationale organisaties en instellingen op alle niveaus nodig. Dit vergt tevens adequate mobilisering van middelen op nationaal en internationaal niveau, alsmede nieuwe en aanvullende middelen voor de ontwikkelingslanden vanuit alle beschikbare financieringsbronnen, met inbegrip van multilaterale, bilaterale en particuliere bronnen ter verbetering van de positie van de vrouw, financiŽle middelen om de capaciteit van nationale, subregionale, regionale en internationale instellingen te versterken, men zal zich moeten inzetten voor gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden en gelijke kansen en ook gelijke participatie van vrouwen en mannen in alle nationale, regionale en internationale organen en beleidvormingsprocessen en er moeten op alle niveaus mechanismen worden opgezet of versterkt om rekening en verantwoording af te leggen tegenover alle vrouwen overal ter wereld.